Astudiaethau Achos a Teithiau Astudio

Dysgu gan gyfoedion a rhannu enghreifftiau o arfer gorau.

Astudiaethau Achos a Teithiau Astudio

Horticulture Wales study tour to Holland (500px * 375px)Mae ein teithiau astudio rheolaidd yn ffordd wych i dyfwyr Cymreig i ddysgu technegau newydd ac yn ennill gwybodaeth hanfodol a fydd yn eu helpu i wella eu busnes garddwriaeth.

 

Astudiaethau Achos

Mae detholiad o astudiaethau achos sy'n archwilio busnesau o bob rhan o'r sector garddwriaeth yn y DU.

Mae’r astudiaeth achos hon yn sôn am gynllun bocs llysiau sydd yn dwyn ynghyd nifer o gyflenwyr ac mae’n gweithredu ledled Lloegr gyfan bron â bod. Mae’n dangos pa mor bwysig yw safonau ansawdd llym wrth ddelio â nifer o gynhyrchwyr, ac mae’n archwilio pwysigrwydd cynyddol marchnata ar-lein fel dull gwerthu.

Yn yr astudiaeth achos hon ceir hanes cwmni cydweithredol cynnyrch ffres sydd ymysg y mwyaf blaenllaw o’i fath yn y Deyrnas Unedig, cwmni sy’n dwyn ynghyd dwsinau o dyfwyr ffrwythau carreg ac aeron ar raddfa fawr ledled y wlad i gyflenwi’r archfarchnadoedd.

Mae’r astudiaeth achos hon yn canolbwyntio ar gwmni sy’n cynhyrchu fodca premiwm o datws, model busnes sy’n dangos pwysigrwydd ychwanegu gwerth a dod o hyd i ffordd o ddefnyddio cynnyrch sydd dros ben. Mae hefyd yn dangos y cyfleoedd sy’n codi o lwyddo i ddatblygu cynnyrch premiwm arbenigol sydd wedi’i dargedu at farchnad benodol.

Mae’r astudiaeth achos hon yn sôn am feithrinfa planhigion a choed sy’n cyfanwerthu ar raddfa fawr ac sy’n awyddus i ehangu ei chadwyn gyflenwi leol i leihau ei dibyniaeth ar stoc wedi’u mewnforio.

Mae’r astudiaeth achos hon yn sôn am feithrinfa coed ffrwythau sydd wedi canolbwyntio ar gynhyrchu mathau treftadaeth poblogaidd. Gan fanteisio i’r eithaf ar ei bresenoldeb ar-lein ac i ennyn diddordeb cwsmeriaid, mae’r busnes bellach yn allforio i sawl lleoliad rhyngwladol o’i ganolfan yng Ngogledd Cymru.

Mae’r astudiaeth achos hon yn dangos sut mae siop fferm a oedd yn wreiddiol yn gwerthu cynnyrch o giât y fferm wedi datblygu i fod yn ganolfan manwerthu llwyddiannus. Mae wedi llwyddo gystal oherwydd ei ymrwymiad i ehangu amrywiaeth ei gynnyrch yn barhaus, cryfder ei gadwyni cyflenwi yn lleol, a’i ffocws ar ‘brynu’n lleol’ fel pwynt gwerthu unigryw (USP).

Mae’r astudiaeth achos hon yn ystyried gwerth ychwanegol tyfu riwbob gorfod (forced rhubarb), gan ganolbwyntio ar arbenigedd E Oldroyd and Sons Ltd, cwmni sydd wedi’i leoli ar gyrion Leeds ac sydd wedi bod yn tyfu cnydau ers pum cenhedlaeth.

Mae’r astudiaeth achos hon yn amlinellu’r cyfleoedd sy’n codi o storio neu brosesu cynnyrch dros ben. Mae’n canolbwyntio ar gwmni sy’n tyfu ffrwythau meddal ac sydd wedi buddsoddi’n sylweddol mewn cyfleusterau rhewi a phrosesu ar eu safle.

Mae’r astudiaeth achos hon yn sôn am gynllun bocs llysiau sydd wedi llwyddo i ymledu dros ardal ddaearyddol eang ar ôl mabwysiadu model masnachfraint a chael cyfres o ganolfannau dosbarthu.

Mae’r astudiaeth achos hon yn sôn am feithrinfa yng Nghymru sy’n arbenigo ar fridio planhigion a datblygu cynnyrch newydd. Mae wedi creu safle arbenigol iddi ei hun sydd wedi’i galluogi i ddatblygu cadwyn gyflenwi yn llwyddiannus yn fyd-eang.

Cofrestru Ar Gyfer Ein Cylchlythyr: