Clandrwr Cnydau

Ymchwilio i botensial economaidd o 12 gnydau garddwriaethol.

Clandrwr Cnydau Garddwriaeth Cymru

Crop Calculator (268px * 268px)

  • A ydych yn ffarmwr neu’n dirfeddiannwr sydd â diddordeb mewn darganfod a yw arallgyfeirio i arddwriaeth yn gwneud synnwyr economaidd?
  • A ydych yn dyfwr sy’n bwriadu edrych ar gnydau eraill ac ehangu eich ffrydiau incwm?
  • A ydych yn newydd-ddyfodiad i arddwriaeth sydd eisiau gwybod pa gyfleoedd busnes sydd ar gynnig ym maes garddwriaeth?

Mae'r diwydiant bwyd a ffermio yn un o'r sectorau flaenoriaeth bwysig yn economi Cymru. Mae eisoes yn cyfrannu mwy na £5.2 biliwn y flwyddyn - yn ogystal â darparu 45,000 o swyddi - er strategaeth Llywodraeth Cymru ‘Cynllun Gweithredu ar gyfer y Diwydiant Bwyd a Diod 2014-2020’ yn anelu at gynyddu'r ffigur hwn i £7 biliwn erbyn diwedd y degawd.

Mae mwy a mwy o brynwyr cynnyrch garddwriaethol yng Nghymru, o gyfanwerthwyr i fanwerthwyr, i’r sectorau arlwyo a lletygarwch, yn dweud fod arnynt eisiau ffynonellu cynnyrch lleol ble bynnag y bo modd, gan gyflwyno llu o gyfleoedd busnes dichonol ar gyfer cynhyrchu garddwriaethol.

Nod ein Clandrwr Cnydau yw helpu tyfwyr i fanteisio ar y farchnad gynyddol yma – ac annog mwy o ffermwyr neu dirfeddianwyr i arallgyfeirio i’r sector – trwy eich helpu i werthuso elw posibl 12 cnwd garddwriaethol y gellir eu tyfu’n fasnachol yng Nghymru. Mae’r 12 cnwd yn cynrychioli trawstoriad o ffrwythau, llysiau a pherlysiau, yn amrywio o brif gnydau fel cennin a blodfresych, i gnydau gwerth-uchel fel asbaragws a chêl.  

Bydd ein Clandrwr Cnydau hawdd-ei ddefnyddio yn eich helpu i:

  • Amcangyfrif yn gyflym yr potensial economaidd ar gyfer 12 o gnydau garddwriaethol a dyfir yng Nghymru
  • Gwneud penderfyniadau mwy cytbwys a chynorthwyo gyda chynllunio busnes gwell
  • Cymharu’n rhwydd yr enillion ariannol o arddwriaeth gyda mathau eraill o ffermio a defnydd tir
  • Adnabod y buddsoddiad sydd ei angen i gynhyrchu cnydau penodol
  • Os ydych yn dyfwr neu dim ond newydd gychwyn, neu’n fusnes sy’n bwriadu ehangu

Mae’r clandrwr yn cynnig dwy nodwedd benodol:

  • Amcangyfrif Cyflym – nodwch eich manylion sylfaenol megis arwynebedd y tir, y cynnyrch arfaethedig, a’r pris i dderbyn elw gros sylfaenol ar gyfer pob un o’r 12 cnwd.
  • Amcangyfrif Manwl – nodwch a diwygiwch eich costau amrywiol, er enghraifft llafur, gwrtaith, neu ddosbarthiad, er mwyn cynhyrchu elwau gros fferm-benodol mwy cadarn a phrisiau adennill costau.

Noder: Dylid defnyddio’r elwau gros a gynhyrchir wrth ddefnyddio’r clandrwr fel canllaw yn unig ac nid ydynt yn gynnyrch sicr, gan bydd y symiau yn amlwg yn amrywio o dymor i dymor ac o fferm i fferm.

Cofrestru Ar Gyfer Ein Cylchlythyr: