Pecyn Cymorth NPD

Cynyddu graddfa llwyddiant Datblygu Cynnyrch Newydd (NPD).

Pecyn Cymorth NPD

Horticulture Wales NPD ToolkitMewn garddwriaeth, fel ym mhob sector diwydiant, mae’n hanfodol arloesi trwy ddatblygu cynnyrch a gwasanaethau newydd. Mae cynnyrch newydd yn creu gwerth trwy gyflenwi nodweddion a buddiannau gwreiddiol a gwell ar gyfer defnyddwyr a chwsmeriaid olaf. Mae’r buddiannau busnes yn ysgogol iawn:

 • Mwy o werthiant – yn sgil cwsmeriaid presennol yn gwario mwy a/neu ddenu cwsmeriaid newydd
 • Mwy o deyrngarwch gan gwsmeriaid – mae busnesau sy’n addasu a datblygu cynnyrch newydd trwy’r amser yn fwy tebygol o gadw cwsmeriaid
 • Mantais gystadleuol gynaliadwy – mae cynnyrch a gwasanaethau newydd yn helpu i wahaniaethu busnesau oddi wrth eu cystadleuwyr.

Fodd bynnag, nid yw datblygu cynnyrch newydd yn broses hawdd. Mae yna lawer o syniadau ar gyfer cynnyrch newydd sydd byth yn cyrraedd y farchnad, ac yn achos y rheiny sy’n gwneud, ni ellir sicrhau llwyddiant o bell ffordd. 

Cynhyrchwyd y Pecyn Cymorth NPD yma i gynorthwyo a chyfarwyddo busnesau garddwriaeth Cymreig trwy’r broses gyfan. Mae’n disgrifio llwybr y gallwch ei ddilyn o gynhyrchu’r syniad cychwynnol i lansio’r cynnyrch terfynol, gan ganolbwyntio ar bedwar cam penodol, o’r enw “Y Pedwar D”:

 • Darganfod – datblygu syniadau a chysyniadau cynnyrch newydd credadwy. Mae hyn yn sylfaenol gan y bydd yn cyfiawnhau pam y bydd ar gwsmeriaid angen neu eisiau prynu eich cynnyrch
 • Diffinio – profi hyfywedd datblygu eich syniad neu gysyniad am gynnyrch ymhellach
 • Datblygu – cynhyrchu a mireinio prototeip fel eich bod yn barod ar gyfer y lansiad masnachol
 • Dosbarthu – lansio’r cynnyrch mor effeithlon ac effeithiol â phosibl.

Mae’r Pecyn Cymorth hefyd yn dynodi ac yn esbonio offer a dulliau wedi’u profi y gallwch eu defnyddio yn y broses NPD, yn amlygu astudiaethau achos NPD llwyddiannus er mwyn darparu ysbrydoliaeth ac anogaeth, ac yn tynnu sylw at adnoddau a ffynonellau cefnogaeth defnyddiol a all eich helpu ar hyd y ffordd.

Cyfarwyddiadau ar gyfer Defnyddio’r Pecyn Cymorth

Ni fwriedir i’r Pecyn Cymorth eich arwain trwy broses unionlin. Nid yw pob busnes yr un fath, ac yn yr un modd, nid yw pob busnes yn yr un cam o’r broses NPD. Cynlluniwyd y Pecyn Cymorth i gyfeirio ato fel a phan y bo angen – gallai rhai camau gymryd wythnosau, misoedd, neu hyd yn oed flynyddoedd i’w cael yn iawn!

 • Lawrlwythwch y Pecyn Cymorth a’i wylio fel sioe sleidiau
 • Defnyddiwch y botymau a’r eiconau ar chwith gwaelod y dudalen i lywio rhwng tudalennau a chwyddo mewn ac allan
 • Cliciwch ar hyperddolenni o fewn y ddogfen i lywio’r i’r adrannau cyfatebol neu ffynonellau gwybodaeth allanol
 • Defnyddiwch y botwm ‘Hafan’ ar dde uchaf pob tudalen i ddychwelyd i dudalen y prif gynnwys
 • Gwnewch yn siŵr y gallwch ateb y ‘Rhestr Wirio’ arbennig o gwestiynau ar ddiwedd pob un o’r ‘Pedwar D’ cyn symud ymlaen i gam nesaf y broses (tudalen 20 am Darganfod; tudalen 27 am Diffinio; tudalen 37 am Datblygu; a thudalen 42 am Dosbarthu)

Lawrlwythwch ‘Offer a dulliau ar gyfer Datblygu Cynnyrch Newydd (NPD)’

Cofrestru Ar Gyfer Ein Cylchlythyr: